Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Więcej szczegółów o tym, jak wystawić notę księgową na 40 euro uzyskasz tu.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 i 70 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś gdy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Należy wspomnieć, iż taką notę można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez obowiązku uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych często przez szmat czasu dobrych stosunków biznesowych. W końcu opóźnienie we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią niespodziewanego przeoczenia albo przejściowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Zainteresowanym polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada również wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]